جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعدام فعالین ملی عرب الاحواز توسط رژیم اشغالگر فارس را محکوم می کند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعدام فعالین ملی عرب  الاحواز توسط رژیم اشغالگر فارس را محکوم می کند

همانطور که قبلا  اعلام کردیم رژیم تروریست ایران با سناریوی از پیش ساخته بر  نیروهای خود در الاحواز آتش گشود تا زمینه سرکوب ملت مبارز عرب الاحواز را فراهم کند.در بعد از اجرائی کردن سناریواش   بیش از هزار فعال عرب احواز را دستگیر کرده و زمینه اعدامهای جمعی را فراهم می کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت مانع ازگسترش  اعتراضات ملل غیر فارس که اصلی ترین تهدید برای رژیم می باشند ، شود. چندی نه گذشت که رژیم اعدامهای مخفي دسته جمعی فعالین عرب الاحواز را شروع و در این مدت  دهها فعال عرب الاحواز را اعدام کرده است .
رژیم اشغالگر ایران برای سرپا ماند در مقابل فشار تحریم ها واحتمالا مداخله نظامی نیازمبرم  به ثبات در داخل مرزهای ادعای دارد . دستگیری و اعدامها در الاحواز دقیقا به خاطر اهمیت ژو پولوتیکی  الااحواز که در واقع سبد غذائی ایران می باشد بوده تا بتواند هم منبع در آمد را ضمانت کند و هم با اعدامهای جمعی  رعب و وحشت ایجاد کرده اعتراضات را به حد اقل برساند. صد البته این نوع عملیاتها در دیگر مناطق ملل تحت اشغال “ایرا ن” نیز اجرا خواهند شد.


جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”  اعدام فعالین ملی عرب الاحواز توسط رژیم اشغالگر فارس را محکوم کرده و از جنبش رهائی بخش ملت عرب الاحوازقاطانه حمایت می کند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”  ملل غیر فارس را به وحدت مبارزاتی دعوت می کند تا با اتحاد مبارزاتی ، بر جنگ روانی رژیم غالب شده و با اعتراظات گسترده  رژیم اشغالگر “ایران”را سرنگون و دول مستقل خود را تشکیل دهند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”   نوامبر 2018

Share.

About Author

Leave A Reply