ماه: نوامبر 2015

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تحقیر ملل غیرفارس تحت اشغال “اایران” بیش از همه مورد تحقیر و تهاجم قرار گرفته اند.عرب،بلوچ،تورک، کرد،لر،بختیاری…