ماه: نوامبر 2017

از زمان اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس توسط شوونیسم فارس و سرکوب همه جانبه فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی ونظامی، این ملل متحمل هزاران شهید ،…