ماه: سپتامبر 2018

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” به مناسبت اول مهرروز آغاز اسیملاسیون سیتماتیک و قتل عام فرهنگی رژیم ایران با اشغال سرزمینهای…