پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران “

Pinterest LinkedIn Tumblr +

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” به مناسبت اول مهرروز آغاز اسیملاسیون سیتماتیک و قتل عام فرهنگی
رژیم ایران با اشغال سرزمینهای اشغالی تنها به چپاول داراییهای این ملل اکتفا نکرده بلکه با برنامه هی سیستماتیک برای تغیر هویت و نابودی فرهنگی ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” اقدام و در زیر چتر تعلیم و تربیت به قتل عام فرهنگی مترکب شده و می شود.
استعمارگران “ایران” با تحقیر و توهین و ایجاد خود کم بینی، زبان و فرهنگ ملل غیر فارس را زیر شدیدترین بمباردمان تبلیغاتی تارمار کرده و با ایجاد خلع هویتی در این ملل سعی در تزریق و تحمیل هویت جعلی فارسی ایرانی بر آنها داشته و در این مسیر تمامی امکانات حاصله از چپاول این ملل را هزینه تبلیغ و ترویج زبان فارس از طریق (مدرسه ، روزنامه، رادیو، تلوزیون، سینما ، تئاتر و غیره ) کرده همراه با قتل ، کشتار،زندان و شکنجه با تمام توان کوشید تا فرهنگ این ملل را از بین به برد.

علارغم تمامی این سیاست ها امروزه ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” قاطعانه مقاومت کرده و برای احیای هویت مللی خود و رهای از اشغال مبارزه می کنند.بطوری که هم رژیم اشغالگر “ایران” و هم اپوسیزیون آن از مبارزه ملل غیر فارس به لرزه در آمده و با وعده و وعید های توخالی سعی می کنند چند صباحی اشغالگری را ادامه دهند. ولاکن پایان آنها رسیده و پیروزی قطعی از آن ملل غیر فارس میباشد که با تشکیل دول مستقل خود نقطه پایانی به اشغالگری ایران خواهد گذاشت.
اول مهر بمثابه آغاز هر ساله قتل عام سیتماتیک فرهنگی بر علیه ملل غیر فارس بوده و سمبل بیگانه سازی فرزندان این ملل به زبان و فرهنگ خود و آغاز فارس سازی میباشد.به همین دلیل جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”از تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال ایران دعوت می کند تا با بایکوت روز اول مدارس مخالفت نمادین خود را به رژیم اشغالگر فارس نشان داده و اعتراض خود را به این قتل عام فرهنگی به نمایش بگذارند.
با آرزوی رهای تمامی ملل غیر فارس از اشغال “ایران”و تشکیل دول مستقل ملل غیر فارس .
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” 15 شهریور 2018

Share.

About Author

Leave A Reply