توهین رژیم اشغالگر فارس به ملت عرب احواز را محکوم می کنیم

Pinterest LinkedIn Tumblr +

*توهین رژیم اشغالگر فارس به ملت عرب احواز را محکوم می کنیم*

رژیم اشغالگر فارس همچنان به ملل غیرفارس توهین می کند. رژیم اشغالگر و نژادپرست فارس مبنای موجودیت خود را بر نفی هویت دیگر ملل غیرفارس نهاده است .

قریب صد سال است که اشغالگران فارس با سیاست آسیمیلاسیون سیستماتیک برای تغییر هویت ملل غیرفارس در جغرافیایی سیاسی و زندان ملل غیرفارس به نام ایران تلاش کرده و لذا با مقاومت ملل غیرفارس روبرو و شکست خورده است.

این فیلم هم مانند دیگر سناریوها نمونه ای از توهین نژادپرستان اشغالگر فارس به مللت عرب به مانند توهین به دیگر ملل غیرفارس میباشد که قویا محکوم کرده و تمامی ملل غیرفارس را به همبستگی مبارزاتی بر علیه اشغالگران فارس دعوت می کنیم.

هر چه گسترده تر باد مبارزات ملل غیرفارس تحت اشغال ایران بر علیه دولت اشغالگر ایران.

جبهه ملل غیرفارس برای تعیین حق سرنوشت[ایران]

06.09.2018

Share.

About Author

Leave A Reply