جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعدام جوانان بلوچ را بشدت محکوم میکند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعدام جوانان بلوچ را بشدت محکوم میکند

آنچه را که بلوچستان و مردم تحت ستم بلوچ با آن درگیر هستند، ظلم و ستم شدیدی است که رژیم اشغالگرجمهوری اسلامی ایران اعمال میدارد.

اعدام دو برادر بنامهای بهنام ریگی و شعیب ریگی بتاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹ توسط رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ایران بر خلاف ارزشهای انسانی و موازین حقوق بشری است. رژیم یک نفر بلوچ دیگر را یک روز بعد بتاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ بیدرنگ اعدام کرد. سوای اذیت و آزار روزانه مردم با بکارگیری از ابزارهای تهدید، دستگیری، زندان و شکنجه توسط رژیم اشغالگر ایران، ما شاهد تیراندازی مستقیم و کشتن مردم زحمتکش بلوچ در سرزمین اجدادی شان نیزهستیم. شدت سرکوبگری رژیم بحدی است که بر کودکان بلوچ هم تیراندازی میشود.

اعدام ظالمانه مردم بلوچ یکی از ابزار دیگر سرکوب، ایجاد رعب و وحشت در بلوچستان است.بنابر اطلاعات رسیده از سوی خانواده زندانیان بلوچ محکوم به اعدام، خطر اعدام قریب الوقوع هفت انسان در بند توسط رژیم منفور و اشغالگر ایران است.

نباید اجازه داد تا رژِم خونخوار با درندگی روزانه جان انسانها را بگیرد و اعدام شان بکند.

 اعدامهای ضدانسانی رژیم به گواه تاریخ، هیچگاه نتوانسته اند تا از رشد مبازرات ملی در بلوچستان جلوگیری کنند. برعکس، هر چند که رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ایران به سرکوب بیشتر در بلوچستان متوسل میشود، نفرت عمومی مردم بلوچ بیشتر گشته و آنها را بسوی خودآگاهی و به استقامت در برابر ظلم و بیعدالتی سوق میدهد. وحشت رژیم خونخوار و اشغالگر ایران از سطح رشد و آگاهی روزافزون ملت بلوچ به هویت ملی و از منسجم شدن در یک مبارزه حق طلبانه و همچنان در یک حرکت استقلال طلبانه در بلوچستان است.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اعدام دو برادر، بهنام ریگی و شعیب ریگی و اعدام متعاقب آن بتاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ را همانند هر اعدام مغایر با ارزشهای انسانی دانسته و بشدت محکوم میکند. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” نیز خواهان رفع سریع حکم اعدام هفت زندانی بلوچ میباشد که با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو هستند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” پیوسته خواهان همبستگی بیشتر ملل تحت ستم بلوچ، ترکمن، ترک آذربایجان جنوبی، عرب الاحواز و . . . برای دفاع از ارزشهای انسانی و رسیدن به استقلال از اشغال جابرانه کشور جعلی موسوم به “ایران” میباشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

Share.

About Author

Leave A Reply