پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت اعلام موجودیت شورای دمکراسی خواهان “ایران”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

اخیرا در شهر کلن آلمان شورای دمکراسی خواهان “ایران” با برگذاری نشستی تاسیس خود را اعلام کرد . این گروه ضمن تاکید و تعهد بر حفظ تمامیت ارضی در جغرافیای قلابی “ایران” مدعی دمکراسی بوده و به این هم بسنده نکرده تحمیل زبان اشغالگر فارسی به ملل غیر فارس بعنوان زبان رسمی را نیز از تعهدات خود اعلام کرده است .

رابطه جغرافیای جعلی به نام “ایران” که از اشغال سرزمین ملل غیرفارس و قتل و کشتار این ملل توسط اشغالگران فارس ساخته شده است با ملل غیر فارس صرفا در قالب رابطه قاتل با مقتول ، اشغالگر با تحت اشغال، متجاوز با قربانی، شکنجه گر با تحت شکنجه ، قابل تعریف است و بس. اگر رابطه شکنجه گر با شکنجه شده ، قاتل با مقتول و یا اشغالگر با تحت اشغال می تواند دمکراتیک باشد آنوقت می توان از “ایران” دمکراتیک هم صحبت کرد.چون روابط فوق هرگز و به هیچ نحوی قابل توضیح و توجیه با مفهوم دمکراسی نیست لذا صحبت از “ایران” دمکراتیک قبل از ترک نیروهای اشغالگر از سر زمینهای اشغالی منسوب به ملل غیر فارس غیر ممکن و غیر عملی است . زیرا تحمیل مرزهای قلابی بنام تمامیت ارضی”ایران”( تداوم اشغال) و تحمیل زبان فارسی به ملل غیر فارس بعنوان زبان رسمی (تداوم اسیملاسیون ) به هر طریقی که باشد نقض آشکار دمکراسی و حقوق بشر است.

الفاظی به این ضدیت هر چند هم مزین به نام زیبای همچون دمکراسی هر گز نمی تواند ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” که برای دفع اشغال مبارزه میکنند را فریب دهد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” کشور جعلی “ایران” که با اشغال سر زمین ملل غیر فارس توسط اشغالگران فارس ساخته شده است را به رسمیت نمی شناسد و اعلام می کند که نیروهای اشغالگر “ایران” باید بدون هیچ قید و شرطی از این سرزمین ها خارج شده و اداره امور آنرا به عهده صاحبان آن بگذارد. لذا هر کس، گروهی و یا قدرتی به هر نحوی از انحا که به خواهد این مرزهای قلابی را بر ملل غیر فارس تحمیل کند را بشدت محکوم کرده و با آن مبارزه می کند .

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” زبان فارسی را زبان زور،اشغال، چپاول، شکنجه ، کشتار و قاتل فرهنگ ها دانسته نه تنها با تحمیل زبان فارسی به ملل غیر فارس مبارزه می کند بلکه برای جبران خسارات حاصله از تحمیل زبان فارسی بر ملل غیر فارس در صد سال گذشته هر نوع تبلیغ و تدریس این زبان را در سر زمینهای اشغالی تحریم می کند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” هیچ آلتر ناتیوی تحت هر نام و ماهیتی به نام “ایران ” را به هیچ وجه نمی پذیرد و تشکیل دولت های مستقل ملل تحت اشغال ایران را تنها آلترناتیو می داند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” این حرکتها را در راستای تداوم اشغالگری که اینبار با نام ونشان نمایندگان ملل ظاهر میشوند دانسته و مبارزین و پیشتازان راه آزادی ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را به هوشیاری هر چه بیشتر و اتحاد مبارزاتی هر چه گسترده تر دعوت می کند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” نوامبر 2017

Share.

About Author

Leave A Reply