اخرين خبرها

By

اطلاعیه سیاسی جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” رژیم اشغالگر ایران مسئول کلیه اعمال…

بیانه ها

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران بدنبال تظاهرات ملت تورک آزربایجان جنوبی وعرب الاحواز

By

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران بدنبال تظاهرات ملت تورک آزربایجان جنوبی وعرب الاحواز علارعم سرکوبهای…

بیانه ها

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران بدنبال تظاهرات ملت تورک آزربایجان جنوبی وعرب الاحواز

By

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران بدنبال تظاهرات ملت تورک آزربایجان جنوبی وعرب الاحواز علارعم سرکوبهای…