اخرين خبرها

گزارش نشست جبهه ملل و اعضای جدید

By

گزارش نشست جبهه ملل : تشکیلاتهای استقلال طلب آزربایجان جنوبی به جبهه ملل پیوستند. در ادامه مذاکرات جبهه ملل برای حق تعیین سر نوشت در روز جمعه 4 ماه می…