اخرين خبرها

بیانه ها

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سالروز حکومت ملی آزربایجانرا به ملت تورک آزربایجان جنوبی تبریک می گوید .

By

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سالروز حکومت ملی آزربایجانرا به ملت تورک آزربایجان جنوبی تبریک می گوید . ملت غیورو مبارز تورک…

بیانه ها

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سالروز حکومت ملی آزربایجانرا به ملت تورک آزربایجان جنوبی تبریک می گوید .

By

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” سالروز حکومت ملی آزربایجانرا به ملت تورک آزربایجان جنوبی تبریک می گوید . ملت غیورو مبارز تورک…