درباره ما

برنامه سياسي کار مشترک جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعيين سرنوشت با اصلاحات انجام گرفته در گنگره سپتامبر 2007

تعريف : جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت (ايران )

تشکلی است از میـــــان احزاب و سازمانهای ملل تحت ستم ملى در ایران: ترک( آذربایجان جنوبی، ترك خراسان، ترك قشقائي) ترکمن، کـرد(کرد كردستان، كرد خراسان)، عـرب ، بلـوچ …. می باشد، که با استناد به معاهده بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی ، و معاهده بین المللی ویژه حقوق اقتصـادی و اجتماعی و فرهنگی ، مصوبه 16.12.1966 و با اعتقاد و ایمان کامل به اراده ملتها برای پایان دادن به بی عــدالتیهای ملی ، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ، با توجه به جنبشهای پی در پی این ملتها که براى حق تعيين سرنوشت خويش مبارزه مى كنند.

اهـداف ودیدگاههای عموی جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت

1- جبهه براي تحقق حق تعيين سرنوشت ملل تحت ستم ملی واشغال شده توسط دولت ایران طبق قوانین ومعاهدات بین المللی و انتخاب آزادانه ملل برای آینده سياسي خود با، يا بدون اشراف سازمانهاي بين المللي مبارزه ميكند .

2-: حق تعیین سرنوست : طبق تعریف قراردادهای بین المللی و کمیته حقوق سیاسی ومدنی تصویب 16 دسامبر 1966شماره 2200الف ( د-21) وکلیه و قرارداهایبعد از ان که این حق را به ملل تحت ستم می دهد تا با توسل به همه پرسی آزاد و دمکراتیک و با حضور سازمانهای بین المللی و با نطارت سازمان ملل در مورد اینده سیاسی خویش آزادانه تصمیم بگیریند، تا از دولت اشغالگر وستم کننده اعلام استقلال نموده یا بشکل کنفدرالیسم , یا فدارلسیم بصورت داوطلبانه متحد شوند.

· جبهه معــتقد به همه پرسی در تک تک منــاطق ملل تحت ستم ملی در ایران، زیر نظــر سازمانهای بین المللی ، برای انتخاب آزادانـــــه ، نوع آینـــده سیاسی این ملل ، جهت تحقق اراده مــلی خود با توجه به موازین بین المللی می باشد.

ماده یک کمیته حقوق سیاسی ومدنی ….

: حق تعیین سرنوشت حق تمام ملل تحت ستم است که اینده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را ازادانه انتخاب نمایند . در اين برنامه سياسى مشترك مقصود ملتهاى ترك( آذربايجان جنوبي، ترك خراسان، ترك قشقائي)كرد(كرد كردستان، كردخراسان)، عرب، بلوش، تركمن، ترك قشقائى، ترك خراسان…..

الف – فعالیت جبهه در سطح بین المللی

1. ايجاد نمايند گی های مختلف در سطح جهان به منطور افشای سیاستهای ضد بشری دولتهای ایران و شووینیستهای فارس در سلطة يا خارج از آن.

2. ایجاد ارتباط وهما هنگی با سازمانها و نهادهای بین المللی وكشورهاى مختلف

3. ایجاد لوبی در کشورها و سازمانهای مهم دنیا به منظور رسیدن ملل تحت ستم ملی به اهداف انسانی و حق تعیین سرنوشت

4. هما هنگی سیاستهای خارجی میان تشکيلات عضو

5. ارسال هئیتهای رسمی به کشورهای همسایه ( ایران) و توضیح مواضع ود ید گا ههای جبهه در مسائل منطقه ای و اعلام عدم دخالت در امور داخلی انها

6. همآهنكى سياست مبارزاتى خويش در داخل ايران بصورت عام ودر مناطق ميهني ملل خويش بصورت خاص.

7 جبهه با همه سازمانها و احزابی كه به اراده ملتها و حق تعیین سرنوشت ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر باور دارند رابطه برقرار مي كند .

8 ـ جبهه معتقد به موازین حقوق بشراست وخود را متعهد به آن می داند ، و خواستــار اجـــرای تمامی مفاد اعـــــلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با ملل تحت ستم در ایران می باشد.

9- -جبهه با محترم شمردن فعالیتهای مستقل همه سازمانها و احزاب عضو می کوشد ، تا هماهنگ کننده پیام سیاسی ، اطلاع رسانی و فعالیتهای بین المللی ( دیــــدار با سازمانها ، تشکلات ، شخصیتها، وسایل ارتباط جمعی …) باشد.

10- جبهه براي رسيدن زنان به حقوق برابر با مردان در تمام سطوح وهچنین برابری میان مذاهب وادیان مختلف تمام کوشش وسعی خود را می نماید وبا هرگونه تبعیض مخالف است .

11- جبهه با هر گونه تروريسم مخالف بوده ‘وراه حلهاى مسالمت امیز را ترجيح مى دهد برای حل مسئله ملل با توصل به قوانین بین المللی و اصل حق تعيين سرنوشت است ومسئوليت كليه اعمال خشونت را به عهده رژیم اشغالگر ایران می داند .

12- جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت خود را برابر تمام قوانين صادره از سازمان ملل و کمیته های فرعی آن ملزم و متعهد می داند واز سازمان ملل و کمیته های فرعی آن انتظار دارد تا جبهه ملل را طرف اصلی ورسمى امور متعلق به ملل تحت ستم در ایران تا اعلام نتائیج یک همه پرسی دمکراتیک وآزاد سرنوشت ملل را تعیین نماید.

نظامنامه داخلی

1ـ جبهه متشکل از نما یندگان تام الاختیار تشکلهای ملل تحت ستم و اشغال شده از طرف ایران می باشد که برای تحقق اراده ازاده ملل تحت ستم و رسیدن به حق تعیین سرنوشت طبق قوانین و معاهدات بین المللی فعالیت می نمایند .

2ـ کمیته های تشکیل دهنده جبهه عبارنتد : * کمیته روابط بین المللی و حقوق بشر * کمیته روابط داخلی و برنامه ریزی* کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی * کمیته مـالی .

3ـ سخنگوی جبهه بطور دوره ای و برای مدت یکسال به ترتیب حروف الفبای ملی و در صورت عدم توافق اعضاء ملی عضو از الفبای تشکیلاتی برای تعیین سخنگو استفاده خواهد شد.

4ـ نشستهای هیئت اجرائی هر 1 ماه يكبار يا در صورت لزوم بنا به دعوت 4 عضو در هرزمان، جهت پیشبرد اهداف جبهه برگزار خواهد شد.ریاست این نشستها بطور دوره ای و به ترتیب حروف الفباء تشکیلاتی خواهد بود.

5ـ تصمیمات متخذه وصدور بیانیه های مشتــرک و قبول اعضاء جدید با موافقت نصف اعضاء باضافه یک عضو خواهد بود.

6ـ احزاب و تشکلهای جبهه مختارند تا بصورت دو یا چند جانبه همكارى خود را توسعه دهند، بشرط آنکه این ارتباطات در تضاد باجبهه نباشد.

7ـ اعضاء جبهه از طرح هر موضعی نظیر( ادعای ارضی) و غیره که موجب تشتت و اختلاف شود خوداری می نمایند.

8ـ اعضاء جبهه با پرهیز از ایجاد هرگونه تنش میان سازمانها واحزاب عضو ، رعایت احترام و حرمت متبادل میان اعضاء را وظیفه خود می دانند.

9ـ اعضاء جبهه با تشکلهای سرتاسری تمامیت خواه که به معاهدات بین المللی معتقد نبوده و بویژه حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم ملی و انسانی در ایران را برسمیت نمی شناسند همکاری نمی کنند.

10ـ اتخاذ تاکتیکها و تدابیر مناسب برای پیشـبرد، هماهنگی و اتحاد عمل فی مـابین ملتهای تحت ستم ملی در داخل و خارج.

11- تمام نما یندگان سازمانها ي عضو در جبهه بعنوان عضو هیئت اجرائی جبهه هستند و در تمام زمینه ها با در نظر گرفتن اهداف جبهه می توانند اعلام نظر نمایند .

12- نظرات جبهه در هر دوره بوسیله سخنگوي تعيين شده اعلام خواهد وهرگونه اعمال نظر تشكيلاتي توسط يك عضو به نظر جبهه ارتباطي ندارد.

جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت ( ایران )

Personal Information
برنامه سياسي کار مشترک جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعيين سرنوشت با اصلاحات انجام گرفته در گنگره سپتامبر 2007

تعريف : جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت (ايران )

تشکلی است از میـــــان احزاب و سازمانهای ملل تحت ستم ملى در ایران: ترک( آذربایجان جنوبی، ترك خراسان، ترك قشقائي) ترکمن، کـرد(کرد كردستان، كرد خراسان)، عـرب ، بلـوچ …. می باشد، که با استناد به معاهده بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی ، و معاهده بین المللی ویژه حقوق اقتصـادی و اجتماعی و فرهنگی ، مصوبه 16.12.1966 و با اعتقاد و ایمان کامل به اراده ملتها برای پایان دادن به بی عــدالتیهای ملی ، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ، با توجه به جنبشهای پی در پی این ملتها که براى حق تعيين سرنوشت خويش مبارزه مى كنند.

اهـداف ودیدگاههای عموی جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت

1- جبهه براي تحقق حق تعيين سرنوشت ملل تحت ستم ملی واشغال شده توسط دولت ایران طبق قوانین ومعاهدات بین المللی و انتخاب آزادانه ملل برای آینده سياسي خود با، يا بدون اشراف سازمانهاي بين المللي مبارزه ميكند .

2-: حق تعیین سرنوست : طبق تعریف قراردادهای بین المللی و کمیته حقوق سیاسی ومدنی تصویب 16 دسامبر 1966شماره 2200الف ( د-21) وکلیه و قرارداهایبعد از ان که این حق را به ملل تحت ستم می دهد تا با توسل به همه پرسی آزاد و دمکراتیک و با حضور سازمانهای بین المللی و با نطارت سازمان ملل در مورد اینده سیاسی خویش آزادانه تصمیم بگیریند، تا از دولت اشغالگر وستم کننده اعلام استقلال نموده یا بشکل کنفدرالیسم , یا فدارلسیم بصورت داوطلبانه متحد شوند.

· جبهه معــتقد به همه پرسی در تک تک منــاطق ملل تحت ستم ملی در ایران، زیر نظــر سازمانهای بین المللی ، برای انتخاب آزادانـــــه ، نوع آینـــده سیاسی این ملل ، جهت تحقق اراده مــلی خود با توجه به موازین بین المللی می باشد.

ماده یک کمیته حقوق سیاسی ومدنی ….

: حق تعیین سرنوشت حق تمام ملل تحت ستم است که اینده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را ازادانه انتخاب نمایند . در اين برنامه سياسى مشترك مقصود ملتهاى ترك( آذربايجان جنوبي، ترك خراسان، ترك قشقائي)كرد(كرد كردستان، كردخراسان)، عرب، بلوش، تركمن، ترك قشقائى، ترك خراسان…..

الف – فعالیت جبهه در سطح بین المللی

1. ايجاد نمايند گی های مختلف در سطح جهان به منطور افشای سیاستهای ضد بشری دولتهای ایران و شووینیستهای فارس در سلطة يا خارج از آن.

2. ایجاد ارتباط وهما هنگی با سازمانها و نهادهای بین المللی وكشورهاى مختلف

3. ایجاد لوبی در کشورها و سازمانهای مهم دنیا به منظور رسیدن ملل تحت ستم ملی به اهداف انسانی و حق تعیین سرنوشت

4. هما هنگی سیاستهای خارجی میان تشکيلات عضو

5. ارسال هئیتهای رسمی به کشورهای همسایه ( ایران) و توضیح مواضع ود ید گا ههای جبهه در مسائل منطقه ای و اعلام عدم دخالت در امور داخلی انها

6. همآهنكى سياست مبارزاتى خويش در داخل ايران بصورت عام ودر مناطق ميهني ملل خويش بصورت خاص.

7 جبهه با همه سازمانها و احزابی كه به اراده ملتها و حق تعیین سرنوشت ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر باور دارند رابطه برقرار مي كند .

8 ـ جبهه معتقد به موازین حقوق بشراست وخود را متعهد به آن می داند ، و خواستــار اجـــرای تمامی مفاد اعـــــلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با ملل تحت ستم در ایران می باشد.

9- -جبهه با محترم شمردن فعالیتهای مستقل همه سازمانها و احزاب عضو می کوشد ، تا هماهنگ کننده پیام سیاسی ، اطلاع رسانی و فعالیتهای بین المللی ( دیــــدار با سازمانها ، تشکلات ، شخصیتها، وسایل ارتباط جمعی …) باشد.

10- جبهه براي رسيدن زنان به حقوق برابر با مردان در تمام سطوح وهچنین برابری میان مذاهب وادیان مختلف تمام کوشش وسعی خود را می نماید وبا هرگونه تبعیض مخالف است .

11- جبهه با هر گونه تروريسم مخالف بوده ‘وراه حلهاى مسالمت امیز را ترجيح مى دهد برای حل مسئله ملل با توصل به قوانین بین المللی و اصل حق تعيين سرنوشت است ومسئوليت كليه اعمال خشونت را به عهده رژیم اشغالگر ایران می داند .

12- جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت خود را برابر تمام قوانين صادره از سازمان ملل و کمیته های فرعی آن ملزم و متعهد می داند واز سازمان ملل و کمیته های فرعی آن انتظار دارد تا جبهه ملل را طرف اصلی ورسمى امور متعلق به ملل تحت ستم در ایران تا اعلام نتائیج یک همه پرسی دمکراتیک وآزاد سرنوشت ملل را تعیین نماید.

نظامنامه داخلی

1ـ جبهه متشکل از نما یندگان تام الاختیار تشکلهای ملل تحت ستم و اشغال شده از طرف ایران می باشد که برای تحقق اراده ازاده ملل تحت ستم و رسیدن به حق تعیین سرنوشت طبق قوانین و معاهدات بین المللی فعالیت می نمایند .

2ـ کمیته های تشکیل دهنده جبهه عبارنتد : * کمیته روابط بین المللی و حقوق بشر * کمیته روابط داخلی و برنامه ریزی* کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی * کمیته مـالی .

3ـ سخنگوی جبهه بطور دوره ای و برای مدت یکسال به ترتیب حروف الفبای ملی و در صورت عدم توافق اعضاء ملی عضو از الفبای تشکیلاتی برای تعیین سخنگو استفاده خواهد شد.

4ـ نشستهای هیئت اجرائی هر 1 ماه يكبار يا در صورت لزوم بنا به دعوت 4 عضو در هرزمان، جهت پیشبرد اهداف جبهه برگزار خواهد شد.ریاست این نشستها بطور دوره ای و به ترتیب حروف الفباء تشکیلاتی خواهد بود.

5ـ تصمیمات متخذه وصدور بیانیه های مشتــرک و قبول اعضاء جدید با موافقت نصف اعضاء باضافه یک عضو خواهد بود.

6ـ احزاب و تشکلهای جبهه مختارند تا بصورت دو یا چند جانبه همكارى خود را توسعه دهند، بشرط آنکه این ارتباطات در تضاد باجبهه نباشد.

7ـ اعضاء جبهه از طرح هر موضعی نظیر( ادعای ارضی) و غیره که موجب تشتت و اختلاف شود خوداری می نمایند.

8ـ اعضاء جبهه با پرهیز از ایجاد هرگونه تنش میان سازمانها واحزاب عضو ، رعایت احترام و حرمت متبادل میان اعضاء را وظیفه خود می دانند.

9ـ اعضاء جبهه با تشکلهای سرتاسری تمامیت خواه که به معاهدات بین المللی معتقد نبوده و بویژه حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم ملی و انسانی در ایران را برسمیت نمی شناسند همکاری نمی کنند.

10ـ اتخاذ تاکتیکها و تدابیر مناسب برای پیشـبرد، هماهنگی و اتحاد عمل فی مـابین ملتهای تحت ستم ملی در داخل و خارج.

11- تمام نما یندگان سازمانها ي عضو در جبهه بعنوان عضو هیئت اجرائی جبهه هستند و در تمام زمینه ها با در نظر گرفتن اهداف جبهه می توانند اعلام نظر نمایند .

12- نظرات جبهه در هر دوره بوسیله سخنگوي تعيين شده اعلام خواهد وهرگونه اعمال نظر تشكيلاتي توسط يك عضو به نظر جبهه ارتباطي ندارد.

جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعیین سرنوشت ( ایران )