پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” به مناسبت اول مهرروز آغاز اسیملاسیون سیتماتیک و قتل عام فرهنگی

Pinterest LinkedIn Tumblr +

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” به مناسبت اول مهرروز آغاز اسیملاسیون سیتماتیک و قتل عام فرهنگی

رژیم ایران با اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس تنها به چپاول داراییهای این ملل اکتفا نکرده بلکه با برنامه های سیستماتیک برای تغیر هویت و نابودی فرهنگی ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” اقدام و در زیر چتر تعلیم و تربیت به قتل عام فرهنگی پرداخته و سیاست فارس سازی را همچنان ادامه می دهد.

استعمارگران فارس “ایران” با تحقیر و توهین و ایجاد خود کم بینی، زبان و فرهنگ ملل غیر فارس را زیر شدیدترین بمباردمانهای تبلیغاتی قرارداده و با ایجاد خلع هویتی در این ملل سعی در تزریق و تحمیل هویت جعلی فارسی ایرانی بر آنها داشته و در این مسیر تمامی امکانات حاصله از چپاول این ملل را هزینه تبلیغ و ترویج زبان فارسی از طریق (مدرسه ، روزنامه، رادیو، تلوزیون، سینما ، تئاتر و غیره ) کرده همراه با قتل ، کشتار،زندان و شکنجه با تمام توان کوشید تا فرهنگ این ملل را از بین به برد.

علارغم تمامی این سیاست ها و سرکوبها امروزه ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” قاطعانه مقاومت کرده و برای احیای هویت مللی خود و رهای از اشغال مبارزه می کنند.بطوری که هم رژیم اشغالگر “ایران” و هم اپوسیزیون آن از مبارزه ملل غیر فارس به لرزه در آمده و با وعده و وعید های توخالی سعی می کنند چند صباحی اشغالگری را ادامه دهند. ولاکن پایان اشغال رسیده و پیروزی قطعی از آن ملل غیر فارس میباشد که با تشکیل دول مستقل خود نقطه پایانی ابدی به اشغالگری ایران خواهد گذاشت.

اول مهر بمثابه آغاز هر ساله قتل عام سیستماتیک فرهنگی بر علیه ملل غیر فارس بوده و سمبل بیگانه سازی فرزندان این ملل از زبان و فرهنگ خود و شروع فارس سازی میباشد.به همین دلیل جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”از تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال ایران دعوت می کند تا با بایکوت روز اول مدارس مخالفت نمادین خود را به رژیم اشغالگر فارس نشان داده و اعتراض خود را به این قتل عام فرهنگی به نمایش بگذارند.
با آرزوی رهای تمامی ملل غیر فارس از اشغال “ایران”و تشکیل دول مستقل ملل غیر فارس .
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” 15 شهریور 2018

Share.

About Author

Leave A Reply