دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” از ملل تحت اشغال برای تظاهرات بر علیه رژیم اشغالگر ایران

Pinterest LinkedIn Tumblr +

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران” از ملل تحت اشغال برای تظاهرات بر علیه رژیم اشغالگر ایران

فرزندان مبارز ملل تحت اشغال ایران،
همسنگران گرامی

رژیم اشغالگر ایران با گسترش ترور و سرکوب تظاهرات سعی در تشدید جو رعب و وحشت برای جلو گیری از تظاهرات و اعتراضات خیابانی دارد تا شاید چند صباحی به اشغال سرزمینهای ما ادامه دهد.

از طرف دیگر نیروهای فرصت طلب و دشمنان بللقوه ملل مانند پهلوی و مرکزگرایان فارس محورسعی در مصادره اعتراضات ملل تحت اشغال برای فریب مجامع بین المللی و سو استفاده از دست آوردهای مبارزاتی این ملل داشته تا خود را به عنوان آلترناتیو جابزنند.

سواستفاده این عوامل موجب تعلل در تظاهرات ملل تحت اشغال بر علیه رژیم ایران شده و فرصت سازی میکند تا رژیم خسته انرژی کسب کرده و با شدتی بیشتر مارا سرکوب کند.

جبهه ملل با تحلیل شرایط و وضعیت مبارزاتی کنونی ملل تحت ستم مستقل از مرکز گرایان و فرصت طلبان و برای جلو گیری از مصادره دست آوردهای انقلابی و مبارزاتی ملل توسط عناصر مشکوک ایران محور از تمامی ملل تحت اشغال ایران دعوت میکند تا با شعارهای ملی و سمبلهای ملی و پرچمهای ملی خود به تظاهرات بر علیه رژیم اشغالگر ایران ادامه داده ، ضمن ممانعت از مصادره تظاهراتها توسط پهلوی و دیگر مرکزگرایان، مبارزات استقلال جویانه خود را همگام با دیگر ملل تحت اشغال ایران برای رهای کامل از اشغال ایران تا سرنگونی رژیم اشغالگر و تشکیل دولتهای خود ادامه دهند.

پیروزی از آن ماست
هر چه گسترده تر باد اتحاد ملل تحت اشغال ایران بر علیه رژیم اشغالگر ایران.

Share.

About Author

Leave A Reply