جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت (ایران) کشتار و زخمی شدن بیش از سی بلوچ توسط سپاه تروریستی اشغالگر ایران در مرز سراوان را بشدت محکوم میکند

Pinterest LinkedIn Tumblr +

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت (ایران) کشتار و زخمی شدن بیش از سی بلوچ توسط سپاه تروریستی اشغالگر ایران در مرز سراوان را بشدت محکوم میکند

امروز دوشنبه 4 اسفند 1399 خبر بسیار دردناکی از نواحی مرزی شهرستان سراوان مبنی بر تیراندازی مستقیم سپاه تروریستی رژیم اشغالگر ایران بر سوختبران بلوچ میرسد. در این حمله، سپاه تروریستی ایران اشغالگر، بیش از سی تن از بلوچهای سوختبر را زخمی و کشته است. رژیم اشغالگر ایران با این کشتار نشان میدهد که برای رژیم هیچ حد و مرزی برای کشتن ملل تحت اشغال وجود ندارد و سراسیمه آشفته و جنون آفرین است. سوختبری در بلوچستان شاید تنها کسب وکاری است که مردم بلوچ برای تامین مخارج زندگی به آن با وجود خطرات جدی از جمله کشته شدن توسط سپاه تروریستی اشغالگر ایران روی آورده اند.
این سوختبران کشته شده بلوچ بدون شک بدنبال تامین مخارج زندگی شان بوده اند. رژیم اشغالگر ایران شرایط افتصادی و امنیتی بسیار سختی را در بلوچستان اشغال شده بوجود آورده است و فقر در تمامی بلوچستان بیداد میکند. رژیم سرکوب و کشتار در بلوچستان را چنان شدت بخشیده است که مردم بلوچستان روزانه با مسئله تیراندازی از سوی سپاه تروریستی ایران اشغالگر و نیز با اعدام های گسترده و دستگیریهای فله ای در شرایط بسیار سختی قرار گرفته اند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت (ایران) ابراز همدردی کامل با ملت مظلوم و تحت اشغال بلوچ را دارد و نیز کشتار و زخمی شدن بیش از سی بلوچ توسط سپاه تروریستی اشغالگر ایران در مرز سراوان را بشدت محکوم میکند و آن را یک جنایت برعلیه بشریت میداند. ما خواستار همدلی و همیاری با ملت مظلوم بلوچ از همه انسانهای آزادیخواه و جامعه جهانی هستیم.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت (ایران)
February 22, 2021

Share.

About Author

Leave A Reply