اطلاعيه سياسي جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت “ايران” در مورد آخرين تحولات منطقه

Pinterest LinkedIn Tumblr +

اطلاعيه سياسي جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت  “ايران” در مورد آخرين تحولات منطقه

در طي هفته هاي اخير كشورهاي امارات متحده عربي وپادشاهی بحرین بصورت جداگانه و با وساطت کشورایالات متحده آمریکا با کشوراسرائیل اعلام صلح نموده که بدون هیچ شکی تغییرمهمی در کلیه معادلات نظامی و امنیتی و اقتصادی بوجود آورده تا جائیکه رژیم اشغالگر؛ تروریست پرور و جنگ افروز ایران را شدید به واکنش کشانده مجددا کشورهای منطقه را تهدید میکند . کشوری که خود با دخالت و تجاورز به حریم کشورهای عراق ؛ سوریه ؛ یمن ؛ لبنان ؛ آزربایجان و اشغال جزائر امارات عربی متحده و تهدید دائم بر اشغال پادشاهی بحرین و دخالت درکشورهای همسایه خلیج عربی همیشه عامل بی ثباتی و نامنی بوده و هست. کشوری که با غصب ثروتهای ملل تحت اشغال و خالی کردن سفره مردم از نان خشک  و عدم پرداخت چند ماهه حقوق کارگران و زحمتکشان برای ادامه سیاستهای جنگ افروزانه و کمک به هزاران آدم کش تروریست در کشورهای منطقه تاکنون بدون هیچ وقفه ای مشغول است . کشوری که ساده ترین حقوق بشر در آن مراعات نمیشود و در نقض حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعدام انسانهای بیگناه خصوصا فرزندان آزادیخواه ملل غیر فارس در ردیف اول کشورهای جهان است.

فرزندان ملل غیر فارس تحت اشغال ایران:

شورای رهبر جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در طی نشستهای مکرر برای بررسی آخرین تحولات منطقه وخصوصا صلح میان کشورهای عربی و کشور اسرائیل و دخالت کشور اشغالگر ایران مواضع خود را در مورد آخرین تحولات منطقه چنین اعلام میکند.

۱. استقرار صلح و امنیت در منطقه خواست تمامی ملل منطقه است؛ ویقینا کشور اشغالگر ایران که خود براساس جنگ و دخالت در کشورهای منطقه پابرجاست را نگران میکند؛ کشوری که با اشغال سرزمینهای ملل غیر فارس و کشورهای منطقه ؛ تاکنون با استفاده از قلع و قمع و کلیه وسائل کشتار و نابودی انسانها برای ادامه اشغال خود اصرار میکند وعامل اساسی بی ثباتی و نامنی  در منطقه است.

۲. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” صلح میان کشورهای عربی و اسرائیل رامسئله داخلی این کشورها دانسته و آن را برای مقابله با سیاستهای توسعه طلبانه ایران بسیار مهم میداند. سیاستهائی که باعث به فلاکت کشاندن کشورهای عراق ؛ یمن ؛ سوریه ؛ لبنان و قبل از همه ملل تحت اشغال در جغرافیای موسوم به ایران و حتی ملت فارس شده است.

۳. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران” داشتن دولت مستقل و آزاد ملت فلسطین و حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين را حق طبیعی و مشروع ملت فلسطین طبق معاهدات بین المللی میداند.

۴. جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” دخالت چهل ساله ایران در مسائل داخلی فلسطین که چیزی جز تضعیف مبارزات ملت فلسطین و معزول کردن ان در منطقه و جهان ببار نداشته را محکوم میکند.

۵. جبهه ملل کمکهای مالی و نظامی دولت اشغالگر ایران به سازمانهای تروریستی که همگی از ثروتها غصب شده ملل تحت اشغال است را محکوم میکند.

۶. جبهه ملل با تاکید مجدد بر تروریست بودن رژیم ایران خواهان متوقف شدن پروژه موشکی  و هسته ای  این رژیم متجاوز و اشغالگر می باشد.

شورای رهبری جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران”

Share.

About Author

Leave A Reply