پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت بیست ابریل ١٩٢٥ نود و پنجمین سالگرد اشغال الاحواز

Pinterest LinkedIn Tumblr +

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت بیست ابریل ١٩٢٥ نود و پنجمین سالگرد اشغال الاحواز

در چنین روزهائی 20 ابریل 1925 ارتش اشغالگر ایران با کمک و برنامه ریزی کشور پادشاهی انگلیس به احواز یورش برده دولت ملی احوازرا اشغال و کشورمستقل احواز را به دولت ایران ضمیمه کرد. رژیمهای متعافب دولت اشغالگر ایران . برای ممانعت از قیام ملت عرب احواز وبه منطور جلوگیری ازتشکیل مجدد دولت ملی الاحواز برنامه های سیاسی ، آقتصادی ، نظاهی وفرهنگی توام با سرکوب های وحشیانه را همراه با تغیر ترکیب جمعتی الاحواز از طریق اسکان دادن فارسها در الاحواز و سایر متد ها سعی در فارس سازی ملت عرب احواز داشته که این سیاست در بعد از سرنگونی پهلوی ها نیز با شدت و وحشیگریهای بیشتر ادامه داشته و دارد. اعدامهای دسته جمعی فعالین ملی الاحواز، دستگیرهای گسترده ، بیابانسازی الاحواز ، غارت منانبع طبیعی ؛ فقر و انتشار مخدرات وممنوع کردن مدارس عربی وممانعت از تاسیس هرگونه جمعیت یا حزب سیاسی که زبان ملت عرب باشد وبا ارتکاب جنایتهای متکرر اتش زدن فعالان سیاسی در شهر معشور احواز که به نیزارها پناه برده بودن یا انتشار عمدی ویروس کووید 19 در احواز و خصوصا زندانهای مرکزی شیبان وسبیدار احواز و جنایتهای دیگر .. همه و همه شاهد سیاسیتهای اپارتاید نژادی توسط اشغالگران است . البته این سیاست ضد انسانی علیه تمامی ملل تحت اشغال ایران انجام گرفت. ملل مبارز غیر فارس همینک که دولت اشغالگر ایران بسبب سیاستهای ضد انسانی و نقض صریح حقوق بشر و کلیه معاهدات بین المللی و برنامه های موشکی و هسته ای نظامی و دخالت در شئون داخلی کشورهای منطقه از طریق ترویج تروریسم وساقط کردن هواپیمای مسافر بری اوکراین و پنهان کاری ومنتشرکردن ویروس کووید19 در جغرافیای نوسوم به ایران و کشورهای منطقه ؛ در شرائط بسیار سخت داخلی ، اقلیمی و بین المللی قرار گرفته و فاقد هرگونه مشروعیت است ؛جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ازهمه ملل تحت اشغال میخواهد که مثل همیشه بهوش و بیدار بوده در صف اول مبارزات رهائی بخش که ضامن رسیدن به حق تعیین سرنوشت و حق تاسیس دولت مستقل باشد شرکت نموده هرگز فریب شعارها و قرارهای شوونیسم فارس یا سازمانهای سرتاسری ایرانی را نخورند؛ چرا که تنها ضامن رسیدن به ازادی حقیقی استقلال ملتهای تحت اشغال ایران است که یقینا این هدف با مشارکت وسیع شما و هماهنگی بسیار نزدیک مبارزاتی با همه ملل غیر فارس در جغرافیای سیاسی ایران وهمراهی با جنش بین المللی ضد سیاستهای توسعه طلبانه شوونیسم فارس محقق میشود.
جبهه ملل بمناسبت 95 سالگرد اشغال نظامی احواز مواضع سیاسی خویش را چنین اعلام میکند
1- جبهه ملل اشغال سرزمین ملت عرب احواز و دیگر ملل تحت اشغال رژیم اشغالگر و تروریست ایران را محکوم کرده و ان را غیر قانونی و ناقض کلیه معاهدات بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر میداند.
2- جبهه ملل ؛ مبارزات ملت عرب احواز و کلیه ملل تحت اشغال و ستم دولت ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت وتاسیس دولت مستقل ملی را مشروع دانسته و ان را مطابق با کلیه قوانین بین المللی میداند. 3- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را به وحدت مبارزاتی جهت بازپس گرفتن حقوق انسانی وملی وحق تعیین سرنوشت وتاسیس دولت ملی مستقل فرا می خواند.
4- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” حمایت کامل خود را از کلیه مواضع دولت ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپا ئی که خواهان جلوگیری و توقف کامل برنامه های اتمی و موشکی و تروریستی ایران درمنطقه و جهان هستند حمایت کرده برنامه اتمی و موشکی رژیم اشغالگر ایران را خطری جدی برای امنیت و صلح منطقه و جهان میداند
5- جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از تمامی کشورها ، سازمان و نهاد های دمکراتیک جهان می خواهد که با حمایت از مبارزات ملل غیر فارس تحت اشغال ایران بر علیه رژیم تروریست ایران به سرنگونی رژیم ، رهای ملل از اشغال و برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان یاری رسانند.
6- جبهه ملل از سازمان بهداشت جهانی و پارلمان حقوق بشر سازمان ملل میخواهد که به جغرافیای سیاسی ایران سفر کرده و از نزدیک با فاجعه کشتار عموی ملل تحت اشغال ایران و خصوصا زندانیان سیاسی با استفال از انتشار ویروس کووید 19 توسط دولت ایران بررسی و تحقیق کرده حقائق را به جهانیان اعلام کنند.
7- جبهه ملل دخالت دولت اشغالگر ایران در مسائل داخلی کشورهای منطقه و شرکت در کشتار مردم عراق ؛ یمن ؛ لبنان و سوریه و تشکیل ملیشیای تروریستی که باعث جنگهای داخلی و بی ثباتی در منطقه و جهان شده را شدیدا محکوم میکند .
عاشت الاحواز العربیه
پاینده باد مبارزات ملل تحت اشغال ایران برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت ملی
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران”

Share.

About Author

Leave A Reply