اخرين خبرها

بیانه ها

اعلامیه جبھە ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در بارەی پلاتفرمھای احزاب مرکزھمکاری کوردستان اشغالی

By

اعلامیه جبھە ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در بارەی پلاتفرمھای احزاب مرکزھمکاری کوردستان اشغالی فرزندان ملل تحت ستم و اشغال ایران در هفتەها…

بیانه ها

By

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران به تظاهرات ملل تحت اشغال ایران؛ همرزمان گرامی؛ تظاهرات خیابانی…

بیانه ها

اعلامیه جبھە ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در بارەی پلاتفرمھای احزاب مرکزھمکاری کوردستان اشغالی

By

اعلامیه جبھە ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در بارەی پلاتفرمھای احزاب مرکزھمکاری کوردستان اشغالی فرزندان ملل تحت ستم و اشغال ایران در هفتەها…

بیانه ها

By

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” از ملل تحت اشغال ایران به تظاهرات ملل تحت اشغال ایران؛ همرزمان گرامی؛ تظاهرات خیابانی…