جبهه ملل براي حق تعيين سرنوشت ايران

جلسەی انتقال رهبریت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران

جلسەی انتقال رهبریت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

شورای رهبری جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در روز شنبه 6 ژانویه 2024 ساعت 20:00 بوقت اروپای مرکزی برابر با 14:00 بوقت آمریکای شرقی جلسە سالانە خود را برگزار کرد.
ابتدا جلسە انفجارهای کرمان و اوضاع ایران و منطقه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این راستا شورای رهبری جبهە متفق بودند که انفجارهای کرمان نیز مانند حملات تروریستی شاهچراغ از جانب عوامل رژیم اشغالگر ایران برای جلب حمایت تودەهای مردم و گرم کردن فضای انتخاباتی مهندسی شده، تا با متهم کردن اسرائیل و آمریکا از ریزش نیروهایش جلوگیری کردە و فرصت دیگری را برای جذب نیروی بیشتر فراهم سازد.
در بخش دوم جلسە، عملکرد جبهە از زوایای مختلف در سال گذشتە مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بازتابی بود از گسترش جبهه و عضویت احزاب جدید در جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” و همچنین برگزاری کنفرانسهای حضوری و مجازی، شرکت در اعتراضات، دیدار و مذاکرات سیاسی در سطح بین المللی برای مرحله گذار از ایران به دولتهای ملی و پیشنهادات در راستای تقویت بیشتر جبهە.

بخش پایانی جلسە بە انتقال رهبری جبهه ملل اختصاص دادە شد. طبق برنامە و اساسنامە داخلی جبهە، رهبریت دورەای جبهە ملل بعد از بحث و گفتگو و توافق کامل شورای رهبری، از آقای صالح ایلدیریم سخنگوی حزب استقلال آذربایجان جنوبی به آقای شمال پیران عضو رهبری حزب آزادی کوردستان PAK انتقال یافت.

ضمن نهایت تشکر از اعضای محترم شورای رهبری و همکاریهای آنان در طول یک سال گذشته، صمیمانه به آقای شمال پیران تبریک گفته و آرزوی همکاری هرچە بیشتر همرزمان در جبهە ملل، تحت رهبری ایشان را دارد.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت”ایران”
6 ژانوییەی 2024

Exit mobile version