تلاش بیهوده پهلوی برای سوار بر موج اعتراضات ملل

در چند هفته گذشته پهلوی برای سوار به موج اعتراضات ملل ائتلافی تشکیل داد که عمرش فقط یک هفته بود و یک هفته بعد از آن با یک عقبگرد به ارتجاع پدر روی آورده حزب ایران نوین را برپا کرد که خود گویایی ارتجاع فکری این طیف بوده موجب انزوای بیشترشان گشت.

با اینکه معترضین با مواضع روشن و شعارهای قاطعیی مانند (مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر ) و همچنین (نه سلطنت نه رهبری دمکراسی برابری) مشت محکمی بر دهان ارتجاع شاه و شیخ زده و صف اش را جدا کرده ولی باز پهلوی با تحریف شعارها در مجامع بین المللی در هوای سلطنت است.
رضا پهلوی نه تنها تا به امروز هیچکدام از جنایات پدر و پدر بزرگش که مخوفترین دیکاتوری ایران بوده و هزاران نفر را قتل عام کرده و بنیانگذاران زندانهای مخوفی مانند اوین بودند را محکوم نکرده و با افتخار از آنها یاد و خود را وارث آنها میداند هیچ پایگاهی در بین معترضین و مردم نداشته بلکه باید در پیشگاه ملل در دادگاه عادل محاکمه شود تا پاسخ حیف و میل داراییهای مردم که توسط پدرجنایتکارش چپاول شده و تحت ‌کنترل و مصرف پسرش رضا پهلوی است را پس دهد‌.

رضا پهلوی نه فقط هیچ پایگاهی در بین ملل غیر فارس نداردحتی بین ملت فارس هم پایگاهی بجز تعدادی فاشیست نداشت و تنها امید اش برای کسب قدرت از طریق كودتا بدست سپاه پاسداران میباشد ،که آنهم با قرار داده شدن سپاه پاسدا ان در لیست گروهای تروریستی برباد رفت.

اینبار رضا پهلوی مضحکه دیگری را انداخته و با چند تویت توسط عناصر معلوم الهویه میخواهد دونکیشوت وار به تخت پادشاهی نشیند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران ” ضمن قدر دانی از پارلمان اورپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروهای تروریستی و اعلام آماده گی برای تحریم بیشتر بر سران جنایتکاران ایرانی و تشدید فشار بر رژیم فعلی ، با توجه به ماهیت شعارهای مردم که بر علیه هردو رژیم شاه و جمهوری اسلامی ( مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ، دمکراسی برابری نه شاه میخواهیم نه رهبری) را سر میدهند از مجامع بین المللی در خواست میکند که همگام با محکومیت رژیم جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکرار تاریخ و همچنین ممانعت از سوء استفاده جنایتکاران سابق و جهت سلامت مبارزات معترضین جنایات رژیم پهلوی را نیز محکوم کنند. خصوصا از آمریکا به عنوان میزبان رضا پهلوی در خواست میکنیم که دارائی های رضا پهلوی را که پدرش از ملل تحت ستم و اشغال شده چپاول کرده است ضبط کرده و در طی دادگاهی به صاحبان اصلی آن که نمایندگان ملل زیر ستم اشغالگران ایرانی میباشد باز گردانده و رضا پهلوی را به عنوان عنصر ضد دمکرات که به طور علنی جنایات پدر و پدر بزرگ دیکتاتور اش را تقدیر و ملل غیر فارس را تهدید به سرکوب و نابودی میکند از خاک آمریکا اخراج کند.
چراکه اقامت وی در آمریکا مغایر با دمکراسی امریکا و همچنین چشم پوشی به نقض حقوق بشر توسط پهلوی و اطرافیانش میباشد‌.

زنده باد همبستگي ملل تحت اشغال ايران براي رسيدن به حق تعيين سرنوشت و استقلال
جبهه ملل براي حق تعیین سرنوشت ” ایران”
۲۰ ژانویهر۲۰۲۳

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version