سال: 2023

اعلامیه جبھە ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” در بارەی پلاتفرمھای احزاب مرکزھمکاری کوردستان اشغالی فرزندان ملل تحت ستم و اشغال ایران در هفتەها…