اخرين خبرها

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” رژیم اشغالگر ایران را مسئول کشتاردرمراسم رژه احواز می داند

By

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” رژیم اشغالگر ایران را مسئول کشتار درمراسم رژه الاحواز می داند. رژیم اشغالگر ایران که تحت فشارهای بین المللی واعتراضات در مناطق تحت…