اطلاعيه سياسى جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ایران)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

اطلاعيه سياسى جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ایران)

بمانسبت نشست وارسو, چهلمین یاد بود سرنگونی رژیم اشغالگر پهلوی و مواضع 

ملل تحت اشغال ايران 

سازمانها و كشورهاي حافظ صلح و امنيت جهاني 

انسانهاى ازاده دنيا 

نزدیک به یک قرن است که کشورکنونی موسوم به ایران بعنوان جزئی از تقسیمات سیاسی و جغزافیائی منطقه با درنظر گرفتن مصالح کشورهای قالب جنگ جهانی اول و با توصل به اشغال و ضمیمه کردن سرزمینها و ملل غیر فارس و بدون درنظر گرفتن حقوق ملى و انساني و حق تعيين سرنوشت انان پایه گذاری شد.برای ادامه حیات و دوام  این کشور جعلی ایده ناسیونالیسیم فاشیست بر پایه پان فارسیم  و اسطوره های دروغین ان نهاده شد  در مقابل تمامی موازین و قوانین بین المللی ومعاهدات حقوق بشری که به نوعی ضامن رعایت حقوق ملل تحت ستم و اشغال بود  ازجمله حق تعیین سرنوشت نادیده گرفته شد.

ملل تحت اشغال ایران از سالهای بیست قرن گذشته برای بازپس گرفتن حقوق ملی وانسانی وبیرون راندن اشغالگران با شیوهای مختلف و با توصل به قوانین بین المللی به مبارزه پرداخته ازهیچ کوششی و شیوه ای که برای تحقق اهداف مبارزاتی خویش دریغ ننمودند. ملل غیر فارس طی دهها سال گذشته با قیامهای متعدد خواسته های بحق انسانی و قانونی خویش را مطرح نموده وبرای تحقق ان دهها هزار مبارزه ازاده و ازادیخواه توسط اشغالگران به جوخه های اعدام یا به سیاهچالهای رژیم پهلوی سپرده شدند. مشارکت فعال ملل غیر فارس  برای سرنگونی رژیم اشغالگر و ضد بشری پهلوی بسیار سرنوشت ساز و کلیدی بود تا جائیکه بدون مشارک ملیونی ملل غیر فارس در احواز و ازرابجان جنوبی و کوردستان و بلو چستان و ترکمنستان و دیگر طبقات و اقشار تحت ستم ملت فارس امکان سرنگونی رژیم امکانپزیر نبود . سردمداران جدید با ترفند و فریب و شعارهای شیعیزم ایرانی و عدالت ومساوات طلبانه نقاب بر چهر کریه پان فارسیسم گذاشته با استفاده ازتجربه نیروهای امنیتئ و نظامی و روحانت ارتجاعی و با تحریک احساسات ملی و مواضع عقب مانده و ارتجاعی شوفنیستی نیروهای باصطلاح اپوزسیون وقت از راست و چب و مجاهدینی ان بر اساس حفظ مجدد دولت مرکزی ایران دولت جدید را پایه گذاری کرده شروع به قلع و قمع و سرکوب ملل غیر فارس نموده در اراضی تحت اشغال حکومت نظامی و دادگاهی انقلاب برپا نموده دهها هزاد مبارز ملی را از سر راه خویش برداشته مجددا از طریق قتل و اعدام ونقض تمامي موازين حقوق بشر واعلاميه جهاني حقوق بشر بر سرزمینهای اشغالی مسلط شدند . رژیم جدید نقص حقوق بشر و قوانین بین المللی و توسعه طلبی و دخالت در شئون کشورهای همسایه وجهان را سرلوحه خود قرارداده و چهار دهه متوالی جز کشت و کشتار و خونریزی برای ملل تحت اشغال و ازادیخواهان ملت فارس و ملل منطقه به همراه نداشته همینک به ساخت سلاحهای کشتار دستجمعی و تهدید امنیت اقلیمی و بین المللی ادامه میدهد این رژیم سرتاپا شکست خورده و بحران زاده خود را به جائی رسانده تا تمامی کشورها و ملتهای متضررمنطقه و جهان بنماسبت چهلمین سالگرد انقلاب 1979 در کنار هم آمده در صدد جلوگیری از سیاستهای تورویستی و توسعه طلبانه ایران هستند.

ملل تحت اشغال ایران 

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت بمناسبت فرا رسیدن چهلمین ساگرد انقلاب 1979 و نشست کنفرانس وارسو مواضع خویش را چنین اعلام میکند.

اولا:جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ضمن گرامی داشت یاد و خاطره کلیه جانباختگان راه ازادی ملل غیر فارس که در انقلاب سال 1979 جانباخته را گرامی میدارد و به خانواده های محترم انان درورد می فرستد.

دوما:جبهه ملل حاکمان کنونی دولت اشغالگرو توروریست ایران را ادامه دهندگان رژیم سابق شوفنیست پان فارسیسم دانسته و جنایتهای ان علیه ملل تحت اشغال و ملل منطقه و جهان را محکوم میکند.

سوما: جبهه ملل اعلام میکند که تغییر رژیم کنونی بر اساس سرنگونی رژیم بدون در نظر گرفتن خواستهای بحق و انسانی ملل تحت اشغال ایران خصوصا حق تعیین سرنوشت و حق تاسیس دولت ملی مستقل که اساسیترین اصل  یک جامعه مدنی مبتنی بردمکراسی و حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر است امکان پذیر نخواهد بود.

چهارم: جبهه ملل اعلام میکند که همگام با جامعه جهانی اماده همکاری با کلیه ائتلافهای بین المللی که خواهان سرنگونی رژیم تروروضد بشری حاکم درایران بمنظوراستقرار صالح وامنیت وزندگی مسالمت برای ساکنین منطقه و جهان و حق تعیین سرنوشت برای ملتهای تحت اشغال ایران است.

پنجم: جبهه ملل غیر فارس در ایران اعلام میکند که سرنگونی رژیم تروریست ایران بدون در نظرخواستهای انسانی و قانونی ملل تحت اشغال نه تنها کمکی به استقرار< امنیت و صلح در منطقه نمیکند بلکه زمنیه سازی برای یک دیکتاتوری دیگروکشتارهای دستجمعیوجنگهای وحشتناک داخلی است.

شیش: جبهه ملل اعلام میکند که اپوزسیون فارس با هرنام و نگرش نه تنها نماینده ملل غیر فارس در ایران نیست بلکه خود نمایندگان دیکتاتوری اینده بوده و هیزم بیار جنگهای داخلیند.

هفتم:جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت از فرزندان دلیر خود درمیدان مبارزه سرزمينهاي اشغالي ميخواهد میخواهد که فریب وعدهای شوفونیزم فارس با نامهای مختلف را نخورده به وعده های توخالی انان که همانا به وعدهای خمینی شبیه و نزدیک است را باور نکنند .

پیروزی نزدیک است 

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ( ایران) 

11/2/2019

Share.

About Author

Leave A Reply