گزارش نشست شوراى رهبرى جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت (إيران )

Pinterest LinkedIn Tumblr +

به منظور تشاور وتبادل نظر و بحث وگفگتو در مورد اخرين وضعيت مبارزاتي ملل تحت اشغال إيران و همچنين اخرين تحولات منطقه اى و بين المللى و تاثير ان در پيشبرد مبارزات رهائى بخش ملل تحت اشغال إيران و به منظور هماهنگي بيشتر در صحنه هاى داخلي و منطقه أى و در سطح بين المللى شوراى رهبرى جبهه ملل در تاريخ ١٣ ژنوية ٢٠١٩ تشكيل جلسه داد.
جلسه با درخواست جناب صلاح ابو شريف رئاست جبهه ملل از حاضرين به اداى احترام به ارواح شهداء ملل تحت اشغال إيران وگزارش كوتاهى افتتاح شد.
شوراى رهبرى پس از بحث وگفتگو وتبادل نظر درموردمهم ترين مسائل روز خصوصا روابط كشور اشغالگر إيران وكشورهاي منطقه وجهان به منظور ادامه پيشبرد أهداف استراتيجيك مبارزات ملل غير فارس تحت اشغال إيران عضويت جبهه ازربايجان واحد ومستقل را بررسي و به عضويت جبهه پذيرفت ، كما اينكه شورى جناب همرزم گرامي دكتور قروى عضو شوراى رهبري را به عنوان مسئول كميته اطلاع رسانى جبهه ملل انتخاب نمود، همچنين رفيق مبارز عبدالله بلوچ عضو شوراى رهبرى را بعنوان مسئول كميته روابط با سازمانهاى استقلال طلب ملل تحت اشغال خارج از جبهه ملل انتخاب نمودند ، شورى جناب همرزم مبارز عضو شوراى رهبري آقاى ايدن را به عنوان مسئول كميته سياسي و جناب آقاى چهاريارعضو شوراى رهبرى رابه عنوان دبير شورى و جناب آقاى صالح الدروم عضو شورى رهبرى را به عنوان سخنگوى جبهه ملل تعيين نمودند ، أين نشست با اتخاذ تصميماتي در مورد مسائل مهم و اداى احترام به جانباختگان رآه أزادى واستقلال ملل تحت اشغال إيران به پايان وسيد.
در أين نشست جنبان آقاى اژدر تقى زاده و مسعود احوازي از اعضاى شوراى رهبرى نيز حضور داشتند .
كميته اطلاع رسانى جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت (إيران)
١٤/١/٢٠١٩

Share.

About Author

Leave A Reply