دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” به تظاهرات بر علیه رژیم اشغالگر “ایران”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

دعوت جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” به تظاهرات بر علیه رژیم اشغالگر “ایران”
گرانی ، بیکاری و بی پولی حاصل از چهل سال چپاول و غارت توسط رژیم اشغالگر ایران ملل تحت اشغال ایران را در شرایط فجیع اقتصادی ، سیاسی گرفتارکرده و اوضاع روز به روز بدتر و بدتر میشود. مردم محتاج به نان شب و کارد به استخوان دیگر به وعده های دروغین سران رژیم اعتماد نداشته وبه این نتیجه رسیده اند که برای تامین زندگی روز مره راهی جز سرنگونی این رژیم نیست . با همین هدف اعتراضات بر علیه رژیم اشغالگر “ایران” از شهرهای مختلف آغاز و هر روز گسترش می یابد.
پر واضح است که اصلی ترین قربانیان این رژیم چه از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهاگی ملل غیر فارس تحت اشغال ایران می باشند که ادر شرایط وخیمی بوده وهر اعتراضشان بشدت سرکوب شده و میشود . آوضاع اقتصادی آنچنان وخیم است که حتی فارسها نیز به اعتراض برخواسته و خواهان سرنگونی رژیم می باشند.بدیهی است که با آغاز تحریمها شرایط اقتصادی حتی وخیمتر از این نیز خواهد شد. در روزهای اینده شاهد اعتراضات گسترده تر نیز خواهیم شد .
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” ملل غیر فارس تحت اشغال “ایران” را به تظاهرات خیابانی بر علیه رژیم دعوت می کند تا با اعمال فشار سرنگونی آنرا فراهم کرده و دولتهای خود را در خلع بعد از سرنگونی تشکیل و از اشغال ایران برای همیشه رهایی یابد .
هر چه گسترده تر باد اتحاد ملل غیر فارس بر علیه رژیم استعمارگر ایران جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” 05 آگوست 2018

Share.

About Author

Leave A Reply