پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت 94 مین سالگرد اشغال الاحواز

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

پیام جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت 94 مین سالگرد اشغال الاحواز

جغرافیای سیاسی ایران با سرنگونی دولتهای مستقل ملل غیر فاس وغصب سرزمینهای آنها توسط رژیم فارس ترسیم وبر این ملل به زور سر نیزه، زندان ، شکنجه ، اعدام ، کوچ های اجباری وتغییر بافت جمعیتی تحمیل شده است . اکثر ملل غیر فارس تحت اشغال ایران به دو یا سه قسمت تقسیم شده و بعضی از آنها در آنسوی مرزهای تحمیلی حتی دارای دولت هستند.
کشور مستقل الاحواز هم به مانند دیگر کشورهای منصوب به ملل غیر فارس از قربانیان این تعرض ، قتل و غارت ونهایتا اشغال می باشد .
رضا شاه نوکر حلقه به گوش انگلیس با وعده واگذاری دائم العمر منابع نفتی ملت عرب الاحواز به انگلیسها مجوز اشغال الاحواز را گرفته و با حمایت و طراحی آن شیخ خزعل رییس دولت الاحواز را بنام مذاکره دعوت وترور کرده ،با تهاجم و قتل و کشتار ملت عرب، الاحواز را به اشغال در آورد . برای ممانعت از قیام ملت عرب الاحواز و جلوگیری از تشکیل مجدد دولت الاحواز برنامه های سیاسی ، آقتصادی ، نظاهی وفرهنگی توام با سرکوب های وحشیانه همراه با تغییر ترکیب جمعتی الاحواز از طریق اسکان دادن فارسها در الاحواز و سایر متد ها سعی در فارس سازی ملت عرب الحواز داشته که این سیاست در بعد از سرنگونی پهلوی ها نیز با شدت و وحشیگریهای بیشتر ادامه داشته و دارد. اعدامهای دسته جمعی فعالین ملی الاحواز، دستگیرهای گسترده ، بیابان سازی الاحواز و حتی در ماههای اخیر هدایت هدفمند سیل به شهرها و مزارغ برای مجبور کردن ملت عرب الاحواز به ترک سرزمینهای خود بیانگر وسعت جنایات رژیم تروریست فارس در راستای تداوم اشغالگری میباشد.
درآستانه 94 سالگرد اشغال الاحواز متاسفانه شاهد قتل عامی دیگری با مهندسی سیل از طرف رژیم اشغالگر فارس بر علیه ملت عرب الاحواز هستیم.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” بمناسبت 94مین سالگرد اشغال الاحواز با نثار بهترین درودها به شهدای الاحواز ، رژیم اشغالگر ایران را محکوم کرده و خواهان خروج بی قید و شرط کلیه نیروهای رژیم اشغالگر فارس از الاحواز و تحویل اداره امور الا حواز به ملت عرب الاحواز بوده و از مبارزات استقلال جویانه ملت عرب الاحواز قاطعانه حمایت می کند.
جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” تمامی ملل غیر فارس تحت اشغال ایران اعم از تورک ( تورکمنستان جنوبی ، آزربایجان جنوبی، ترکهای خراسان، ترکهای قاشقای )عرب، بلوچ ، لر، بختیاری ، گیلک و کرد که بیش از 70% به اصطلاح ایران را تشکیل می دهند را به اتحاد مبارزاتی جهت رهایی از اشغال ایران دعوت می کند تا با همکاری مبارزاتی و هماهنگی عملی برای همیشه از شر اشغالگران فارس رها شده و دولتهای مستقل خود را تاسیس کنند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از دولت آمریکا به خاطر قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی هر چند هم با تاخیر چند دهه قدردانی کرده و خواهان مسدود کردن و مصادره اموال سپاه پاسداران و دیگر دارای های رژیم تروریست ایران که با سرکوب و چپاول دارایی های ملل غیر فارس غصب کرده اند ، به نفع ملل غیر فارس که قربانیان رژیم تروریست ایران می باشند بوده و خواهان اقدامات جدی در این راستا می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” همچنین خواهان مصادره اموال رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی که با چپاول ملل تحت اشغال ایران دزدیده اند و امروزه توسط رضا پهلوی حیف و میل می شود بوده و خواهان استرداد این دارایها به صاحبان اصلی آن یعنی ملل تحت اشغال ایران می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” از تمامی کشورها ، سازمان و نهاد های دمکراتیک جهان می خواهد که با حمایت از مبارزات ملل غیر فارس تحت اشغال ایران بر علیه رژیم تروریست ایران به سرنگونی رژیم ، رهای ملل از اشغال و برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان یاری رسانند.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” 27 آپریل 2019


Share.

About Author

Leave A Reply